Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

PRIDE

Drukuj

Program PRIDE jest licencjonowanym przez Towarzystwo NASZ DOM, najbardziej znanym na świecie i w Polsce programem dla rodzin zastępczych. Powstał w Stanach Zjednoczonych i jest realizowany w wielu krajach Europy.

 Program PRIDE został przystosowany do polskich warunków przez Tomasza Polkowskiego, Przewodniczącego Towarzystwa NASZ DOM. Obecna forma programu jest zbudowana na zasadach oryginału amerykańskiego i realizuje jego ogólne założenia, jednak jest wszechstronnie przygotowana do zastosowania w polskich warunkach, co stanowi efekt pracy i doświadczeń prawie 300 trenerów z terenu całego kraju.

Program :  „PRIDE, Adopcja, szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych”  został zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (decyzja  nr 4/2012/RA z dnia 14 marca 2012r.)  Na mocy Art.172 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej program ten jest obowiązującym programem szkoleniowym dla rodzin adopcyjnych  do końca 2016 roku.

Program PRIDE w swej zasadniczej części jest realizowany w 10 sesjach, odbywających się co tydzień i trwających 3 godziny każda. Każde spotkanie, a są to spotkania grupowe, jest prowadzone przez licencjonowanych trenerów. Jednym z zadań jest przekazanie przyszłym rodzicom pewnych konkretnych informacji na temat systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Jednak głównym celem programu PRIDE jest nauczenie kandydatów umiejętności niezbędnych do pracy z dzieckiem osieroconym. Dlatego też sesje PRIDE mają charakter typowo warsztatowy, co umożliwia poznanie konkretnych technik i daje okazję do ich przetrenowania. Dodatkową zaletą spotkań w systemie warsztatowym jest to, że w czasie ćwiczeń do głosu dochodzą bardzo silne emocje; przyszli rodzice mają możliwość zmierzenia się z własnymi emocjami, jak również poznania tego, co przeżywają dzieci. Jest to niezwykle cenne doświadczenie, bardzo ułatwiające radzenie sobie z trudnościami rodzicielstwa zastępczego.
Program PRIDE powstał jako wynik badań nad umiejętnościami, jakie powinni posiadać rodzice wychowujący nie swoje (w sensie biologicznym) dzieci. Po przeprowadzonych analizach umiejętności te pogrupowano w 5 kompetencji: 

 1. Umiejętności opiekuńcze 
 2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowanie ich opóźnień 
 3. Podtrzymywanie więzi z rodziną biologiczną dziecka 
 4. Ułatwianie nawiązywania przez dziecko trwałych i bezpiecznych więzi 
 5. Praca w profesjonalnym zespole

Kandydaci na rodziny adopcyjne, zobowiązani są do odbycia szkolenia i uzyskania pozytywnej opinii Ośrodka Adopcyjnego.
Szkolenie PRIDE składa się z 10 sesji grupowych (po 3 godz. każda) przeplatanych spotkaniami indywidualnymi z każdą rodziną w jej domu (3 spotkania ). Łączny czas szkolenia to około trzy miesiące. 

I.  sesja - WPROWADZENIE DO PRIDE

  • informacje o treści i przebiegu szkolenia
  • wzajemne zapoznanie się uczestników
  • prawne aspekty funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej
  • wymagania wobec kandydatów (kategorie kompetencji)

II. sesja - PRACA ZESPOŁOWA DLA STABILIZACJI ŻYCIOWEJ DZIECKA

  • kształtowanie u dziecka poczucia stabilizacji życiowej
  • zasada pracy zespołowej - współpracy rodziny z instytucjami 

III. sesja - WIĘŹ

  • znaczenie więzi dla rozwoju dziecka
  • tworzenie i umacnianie więzi w rodzinie biologicznej i zastępczej 

WIZYTY DOMOWE

  • wymiana dotychczasowych przemyśleń dotyczących poruszonych na sesjach zagadnień
  • omówienie informacji w "Księdze życia prowadzonej przez każdego z uczestników
  • rodzina w jej własnym środowisku
  • ocena warunków materialno-bytowych

IV. sesja - STRATA

  • strata doświadczona przez dzieci przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
  • etapy radzenia sobie z żalem po stracie
  • konfrontacja uczestników szkolenia z ich własnymi doświadczeniami straty.

V. sesja - POCZUCIE WARTOŚCI A WZMACNIANIE WIĘZI RODZINNYCH

  • zagadnienia poczucia własnej wartości, tożsamości osobowej i kulturowej w kontekście przynależności do rodziny
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci
  • sposoby zapewniania ciągłości i wzmacniania więzi dziecka z jego rodziną biologiczną 

 WIZYTY DOMOWE

  • wymiana dotychczasowych przemyśleń dotyczących poruszonych na sesjach zagadnień
  • omówienie informacji w "Księdze życia prowadzonej przez każdego z uczestników
  • rodzina w jej własnym środowisku
  • ocena warunków materialno-bytowych

VI. sesja – DOBRA ROZMOWA

  • potencjalne problemy wychowawcze
  • znaczenie niektórych zachowań dzieci
  • techniki dyscyplinujące
  • sposoby efektywnej komunikacji interpersonalnej

VII. sesja – DYSCYPLINA Z SERCEM
VIII. sesja - WZMACNIANIE TRWAŁYCH WIĘZI

  • pomoc dzieciom w nawiązywaniu trwałych życiowych związków
  • przygotowanie przyszłych opiekunów na ewentualne odejście od nich dziecka (powrót do rodziny biologicznej, adopcja, usamodzielnienie)

IX. sesji - PLANOWANIE ZMIANY

  • wczucie się w nową sytuację - Reakcja otoczenia? Czynniki utrudniające aklimatyzację nowego członka rodziny?
  • przygotowanie przyszłych opiekunów do radzenia sobie w sytuacji niesłusznego oskarżenia (przez otoczenie lub samo dziecko) o różnego rodzaju nadużycia 

WIZYTY DOMOWE

  • wyrażenie opinii (przez trenerów PRIDE i uczestników szkolenia) dotyczącej gotowości rodziny do pełnienia funkcji opieki zastępczej

X. sesja panelowa - PODJĘCIE ŚWIADOMEJ DECYZJI

  • wymiana doświadczeń pomiędzy osobami już sprawującymi funkcje opiekunów zastępczych i tymi, którzy dopiero przygotowują się do tej roli
  • zapraszane są też osoby związane zawodowo z opieką zastępczą - kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz inni specjaliści: psychiatrzy, psychologowie kliniczni i in.
Photoshop Brushes Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke