Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.
Drukuj

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA KANDYDATÓW NA RODZINĘ ADOPCYJNĄ

 1. Rozmowa z pedagogiem i psychologiem
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne
 3. Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny
 4. Szkolenie warsztatowe  

W zależności od potrzeb diagnostycznych Ośrodek zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych spotkań indywidualnych.

Kandydaci na rodziców adopcyjnych powinni spełniać następujące kryteria:

 • rękojmia należytego wykonywania zadań rodziny adopcyjnej,
 • wysokie walory moralne, sprzyjające wychowaniu dziecka na wartościowego człowieka,
 • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego,
 • zgodnie z art. 114 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego „między przysposabiającym,
 • a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”, która pozwoli przypuszczać, iż rodzice będą w stanie w pełni sił wychować dziecko do osiągnięcia przez nie pełnoletności,
 • prawidłową rodzinę adopcyjną stanowi małżeństwo, a więc pełna rodzina,
 • w wyjątkowych przypadkach powierza się dzieci osobom samotnym, jeżeli posiadają do tego odpowiednie warunki (zapewnioną pomoc rodziny, przygotowanie zawodowe i wychowawcze, wystarczające warunki materialne),
 • pełne zdolności cywilno-prawne,
 • poświadczenie o niekaralności (brak wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym),
 • brak informacji o pozbawieniu kandydatów władzy rodzicielskiej,
 • stałe miejsce zameldowania,
 • stałe źródło dochodu.

Ośrodek Adopcyjny "Żar" w Żarach informuje, że w celu załatwienia formalności związanych z przysposobieniem dziecka należy złożyć następujące dokumenty:

 • własnoręcznie napisany wniosek z motywacją do przyjęcia dziecka adresowane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Departament Infrastruktury Społecznej , Ośrodek Adopcyjny” Żar” w Żarach
 • aktualny odpis zupełny aktu małżeństwa
 • kandydaci na rodzinę adopcyjną pozostający w kolejnym związku małżeńskim lub osoby samotne zgłaszające gotowość przysposobienia, które pozostawały wcześniej w związku małżeńskim, w przypadku kiedy małżeństwo rozwiązane zostało przez rozwód lub unieważnione, przedkładają do wglądu odpis wyroku rozwodowego bądź unieważniające małżeństwo,
 • życiorysy rodzinne w formie opowieści o swoim życiu: pana, pani,
 • zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych – w gestii OA,
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu oraz osób wspólnie zamieszkujących,
 • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę,
 • zaświadczenie z poradni odwykowej,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok,
 • opinia z zakładu pracy: pana, pani,
 • rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem,
 • 2 zdjęcia sytuacyjne kandydatów,
 • oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez OA: pana, pani,
 • rodzina lub osoba samotna, która myśli o przysposobieniu dziecka powinna skontaktować się z Ośrodkiem Adopcyjnym.

Pracownik ośrodka, w rozmowie telefonicznej lub podczas kontaktu osobistego, umawia rodzinę na spotkanie z osobą zajmującą się adopcjami.

Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych i dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do rozpoczęcia procedury adopcyjnej w naszym Ośrodku.

Podstawowe wymagania wobec kandydatów na rodziców adopcyjnych są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który mówi, że: "Przysposobić dziecko może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" oraz, że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku". Te bardzo ogólne wymagania są weryfikowane przez nasz Ośrodek Adopcyjny, a w dalszej kolejności i ostatecznie przez Sąd. 

Po spotkaniu informacyjnym i umówieniu z rodziną pracownik naszego OA  przeprowadza wywiad środowiskowy w domu kandydatów. Podczas pierwszej rozmowy najczęściej ustala się też termin wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny, w celu sprawdzenia warunków mieszkaniowych kandydatów. Następnie przechodzicie Państwo badania psychologiczne w naszym OA. Jeśli spełnicie Państwo wymogi formalne oraz przejdziecie pozytywnie badania psychologiczne, wówczas zostajecie zakwalifikowani na szkolenie grupowe PRIDE.

Spełnione wymogi formalne, pozytywne wyniki badań psychologicznych oraz pozytywna ocena ukończenia kursu uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego. 

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu kwalifikacji z Ośrodka kandydaci mogą rozpocząć właściwe starania o dziecko. W tym procesie mogą liczyć na dalszą pomoc pracowników Ośrodka lub poszukiwać dziecka samodzielnie w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej na terenie całego kraju. Po znalezieniu odpowiedniego dziecka rodzina składa wniosek o jego przysposobienie wraz z wszystkimi zgromadzonymi zaświadczeniami do Sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dziecka.  

Ostatnie kroki

- skojarzenie przyszłych rodziców z dzieckiem

Właściwy dobór dziecka do rodziny jest niezwykle ważny i powinien 
uwzględniać przede wszystkim jej strukturę i możliwości optymalnego 
zaspokajania potrzeb dziecka. Pracownicy Ośrodków Adopcyjnych i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dysponują bazą danych dzieci oczekujących na miejsce w rodzinach zastępczych i na tym etapie pomagają w ich kojarzeniu z przyszłymi rodzicami. Kandydaci uzyskują wszystkie informację o dziecku, które może wejść do ich rodziny, jakie posiada Ośrodek. Otrzymują dane na temat sytuacji rodzinnej, zdrowia, predyspozycji, czy wyglądu dziecka. Na podstawie tych informacji 
mogą zdecydować się na pierwszy kontakt z dzieckiem. 

 • wzajemna akceptacja i zaklimatyzowanie się w nowej rodzinie 

rodzina razem z pracownikiem Ośrodka jedzie do placówki, w której przebywa obecnie dziecko, aby się z nim zapoznać. Od tej pory może stale utrzymywać kontakt z dzieckiem, odwiedzać je i brać udział w jego życiu. 

 • złożenie wniosku o ustanowienie rodziną adopcyjną dla konkretnego dziecka 

dziecko w rodzinie adopcyjnej umieszczane jest na podstawie orzeczenia Sądu. Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.

 • rozprawy sądowe

najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka przez rodzinę do domu. Jest to tzw. okres preadopcyjny. Po pewnym czasie odbywa się druga rozprawa tzw. adopcyjna, dopełniająca formalności prawnych.

 • pozytywna decyzja sądu.

Photoshop Brushes Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke